BIDL: A High-throughput, Low-latency Permissioned Blockchain Framework for Datacenter Networks

Published in SOSP, 2021

Ji Qi, Xusheng Chen, Yunpeng Jiang, Jianyu Jiang, Tianxiang Shen, Shixiong Zhao, Sen Wang, Gong Zhang, Li Chen, Man Ho Au, Heming Cui